"villreinløypa" og "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid"


BAKGRUNN/MÅLSETTING

Gudbrandsdalsmusea og Lesja kommune søkte parallelt om midler til to hovedprosjekter henholdsvis med navnene "Villreinløypa" og "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid". De to prosjektene fikk innvilget tilskudd under forutsetning av samordning. Prosjektene er samordnet under paraplyen til Gudbrandsdalsmusea.

"Villreinløypa" har som mål å skape et sterkt reiselivsprodukt med for å sikre økonomisk verdiskaping for de næringsdrivende langs løypa. Man ønsker å utvikle pakketilbud, slik at man beholder de tilreisende lengre. Det er et sentralt mål å sikre god og kunnskapsbasert informasjon om villrein, villreinfangst og verneområder for både lokalbefolkning og tilreisende, samt å øke kompetansen knyttet til villrein blant de næringsdrivende langs løypa. Man ønsker å danne grunnlaget for at flere kan se at næringsutvikling i bygdene og randsonene til de nasjonale villreinområda er fullt mulig, og villreinen således kan være et fortrinn snarere enn et hinder for dette.

"Villreinløypa" har skissert syv delprosjekt:

 1. Videreutvikling av infrastruturtilbud langs løypa
 2. Videreutvikling av informasjonspunktet på Fauttjønn/Verket over Slådalen
 3. Videreutvikling og styrking av lokasjonen Lesja bygdemuseum, med hovedfokus på satsinga på villrein
 4. Videreutvikling av Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn
 5. Pakketering av tilbud
 6. Hvordan lage de gode historiene?
 7. Utprøving av ulike modeller innen verdiskaping i bygdene våre, basert på ulike roller

Prosjektet "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid" påpeker at villrein er viktig for identiteten til menneskene i Lesja. Ord som stolthet, kulturminner, jaktutøving, forvaltning og kunnskap er sentrale. De ser behovet for å løfte kunnskapen og bidra til å bedre forståelse av verdien av natur og særlig villrein på lang sikt.

"Villreinen - verdifull i fortid og nåtid" har skissert tre delprosjekt:

 1. Tilrettelegging ferdsel
 2. Utvikling av opplevelsesprodukter
 3. Informasjon og kunnskap

STATUS

For "Villreinløypa" er styringsgruppa etablert og prosjektleder tilsatt. Man har også brukt tid på samordning med Lesja kommune, men også verdiskapingsprosjektene i Dovre-Rondane. Har gjennomført møter med aktuelle samarbeidsparter og lansert begrepet/tilbudet "Villreinløypa" på en stor reiselivsmesse. Skal i gang med en grundigere kartlegging av bedriftene langs løypa.

For "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid" er man godt i gang med delprosjekt 1 og 2. En rekke turer er tilrettelagt og merket og koordinert med nasjonalparkforvaltere og forvaltningsmyndigheter. Det er forøvrig planlagt en befaring 7. juni for turløyper og utsiktspunkt i området Tussheim - Verket - Reinheimen.

Sentrale deltakere fra prosjektet deltok på en nettverkssamling på Honne hotell og konferansesenter 15.-16. mars 2018. Samlingen var arrangert av Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter. Her kan du laste ned presentasjonen av prosjektet:

Villreinløypa og Villreinen - verdifull i fortid og nåtid

Ellen Marie Sørumgård Syse, Gudbrandsdalsmusea, er prosjektleder for prosjektet. Foto: Anders Mossing

Ellen Marie Sørumgård Syse, Gudbrandsdalsmusea, er prosjektleder for prosjektet. Foto: Anders Mossing

ORGANISERING

Prosjekteier: Gudbrandsdalsmusea og Lesja kommune

Prosjektledelse: Ellen Marie Sørumgård Syse, Gudbrandsdalsmusea

Styringsgruppe:

 • Torveig Dahl, Gudbrandsdalsmusea (leder)
 • Mai Bakken, Norsk Fjellsenter
 • Raymond Sørensen, Norsk villreinsenter Nord
 • Ole Erik Bjørnstadhaugen, Nasjonalparkriket
 • Per Dag Hole, Villreinfangsten som verdensarv
 • Kari Anette Austvik, Lesja kommune

Det er etablert en egen arbeidsgruppe for prosjektet "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid" (som også har en representant i styringsgruppa for "Villreinløypa"):

 • Kari Anette Austvik, Lesja kommune
 • Marit Svanborg, Lesja kommune
 • Solveig Brøste Sletta, Nordveggen/Levande Lesja

DOKUMENTER

Søknad om prosjektmidler "Villreinløypa"

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse "Villreinløypa"

Søknad om prosjektmidler "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid"

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid"

KONTAKTpersoner

Ellen Marie Sørumgård Syse (prosjektleder "Villreinløypa)

Kari Anette Austvik (kontaktperson "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid")