"villreinløypa" og "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid"


BAKGRUNN/MÅLSETTING

Gudbrandsdalsmusea og Lesja kommune søkte parallelt om midler til to hovedprosjekter med hhv. navnene "Villreinløypa" og "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid". Prosjektene fikk innvilget tilskudd under forutsetning av samordning. Prosjektene er samordnet under paraplyen til Gudbrandsdalsmusea.

"Villreinløypa" har som mål å skape et sterkt reiselivsprodukt med for å sikre økonomisk verdiskaping for de næringsdrivende langs løypa. Man ønsker å utvikle pakketilbud, slik at man beholder de tilreisende lengre. Det er et sentralt mål å sikre god og kunnskapsbasert informasjon om villrein, villreinfangst og verneområder for både lokalbefolkning og tilreisende, samt å øke kompetansen knyttet til villrein blant de næringsdrivende langs løypa. Man ønsker å danne grunnlaget for at flere kan se at næringsutvikling i bygdene og randsonene til de nasjonale villreinområda er fullt mulig, og villreinen således kan være et fortrinn snarere enn et hinder for dette.

"Villreinløypa" har skissert syv delprosjekt:

 1. Videreutvikling av infrastruturtilbud langs løypa

 2. Videreutvikling av informasjonspunktet på Fauttjønn/Verket over Slådalen

 3. Videreutvikling og styrking av lokasjonen Lesja bygdemuseum, med hovedfokus på satsinga på villrein

 4. Videreutvikling av Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn

 5. Pakketering av tilbud

 6. Hvordan lage de gode historiene?

 7. Utprøving av ulike modeller innen verdiskaping i bygdene våre, basert på ulike roller

Prosjektet "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid" påpeker at villrein er viktig for identiteten til menneskene i Lesja. Ord som stolthet, kulturminner, jaktutøving, forvaltning og kunnskap er sentrale. De ser behovet for å løfte kunnskapen og bidra til å bedre forståelse av verdien av natur og særlig villrein på lang sikt.

"Villreinen - verdifull i fortid og nåtid" har skissert tre delprosjekt:

 1. Tilrettelegging ferdsel

 2. Utvikling av opplevelsesprodukter

 3. Informasjon og kunnskap

Sentrale deltakere fra prosjektet deltok på en nettverkssamling på Honne hotell og konferansesenter 15.-16. mars 2018. Samlingen var arrangert av Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter. Her kan du laste ned presentasjonen av prosjektet:

Villreinløypa og Villreinen - verdifull i fortid og nåtid

STATUS

"Villreinløypa"

Styringsgruppa er etablert og prosjektleder tilsatt. Man har også brukt tid på samordning med Lesja kommune, men også verdiskapingsprosjektene i Dovre-Rondane. Har gjennomført møter med aktuelle samarbeidsparter og lansert begrepet/tilbudet "Villreinløypa" på en stor reiselivsmesse. Skal i gang med en grundigere kartlegging av bedriftene langs løypa.

Statusoppdatering kommer.

"Villreinen - verdifull i fortid og nåtid"

I delprosjekt 1 har man utviklet et turhefte for gjennomreisende, der det etterhvert skal utarbeides informasjonspunkt om bl.a. villrein. Det er også utarbeidet et turhefte med turløyper utenfor sårbare villreinområder med tilhørende rutebeskrivelser. Det er utarbeidet en prosjektplan for opplevelsesproduktet Tussheim. Den nye dagsturhytta er tenkt som sentrum for kunnskapsformidling om villrein og ligger utenfor det nasjonale villreinområdet.

Les mer i statusoppdatering av 08.04.2019 her.

I delprosjekt 2 er det gjennomført møter om mulighetene for næringsvirksomhet i tilknytning til villreinfjell. Også avholdt en “lokalmatsdag”, som har synliggjort noen av mulighetene. Innen dette temaet er det arbeidet med pakkeløsninger/opplevelsesprodukter og også startet et nettverk blant gårdbrukere.

I delprosjekt 3 er det bl.a. utviklet informasjonstavler til bruk hos lokale reiselivsaktører. De som ønsker tavler forplikter seg til kursing for å sikre tilstrekkelig kunnskap.

Ellen Marie Sørumgård Syse, Gudbrandsdalsmusea, er prosjektleder for prosjektet. Foto: Anders Mossing

Ellen Marie Sørumgård Syse, Gudbrandsdalsmusea, er prosjektleder for prosjektet. Foto: Anders Mossing

ORGANISERING

Prosjekteier: Gudbrandsdalsmusea og Lesja kommune

Prosjektledelse: Ellen Marie Sørumgård Syse, Gudbrandsdalsmusea

Styringsgruppe:

 • Torveig Dahl, Gudbrandsdalsmusea (leder)

 • Mai Bakken, Norsk Fjellsenter

 • Raymond Sørensen, Norsk villreinsenter Nord

 • Ole Erik Bjørnstadhaugen, Nasjonalparkriket

 • Per Dag Hole, Villreinfangsten som verdensarv

 • Kari Anette Austvik, Lesja kommune

Det er etablert en egen arbeidsgruppe for prosjektet "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid" (som også har en representant i styringsgruppa for "Villreinløypa"):

 • Kari Anette Austvik, Lesja kommune

 • Marit Svanborg, Lesja kommune

 • Solveig Brøste Sletta, Nordveggen/Levande Lesja

DOKUMENTER

Søknad om prosjektmidler "Villreinløypa"

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse "Villreinløypa"

Søknad om prosjektmidler "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid"

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid"

KONTAKTpersoner

Ellen Marie Sørumgård Syse (prosjektleder "Villreinløypa)

Kari Anette Austvik (kontaktperson "Villreinen - verdifull i fortid og nåtid")