"villreinfjellet rondane som verdiskaper"


BAKGRUNN/MÅLSETTING

Oppland fylkeskommune har fått innvilget midler til et hovedprosjekt kalt  "Villreinfjellet Rondane som verdiskaper".

Prosjektet har som mål å øke den brede verdiskapinga i områder tilknyttet Rondane villreinområde. For Opplands del er det i Rondane man har kommet lengst i arbeidet med regional plan og oppfølging av tilhørende handlingsprogram, samt i arbeidet med besøksstrategi for nasjonalparkområdet. Planprosessene har vært tunge og det er nedlagt mye arbeid for å skape forståelse for villreinens og områdets behov, og ikke minst for å imøtekomme og balansere nasjonale villreinmål med lokalbefolkningas og næringsdrivendes ønsker og ambisjoner. Det er nå et sterkt behov for å gjennomføre planlagte tiltak. Dette er også nødvendig for å holde interessen for planen og for villreinhensynene oppe. Prosjektet er derfor geografisk avgrenset til villreinområdet Rondane.

Prosjektet har tre konkrete delprosjekter:

  1. Flytting av DNT-hytta Gråhøgdbu til Maihaugen på Lillehammer
  2. Oppfølging av mulighetsstudien for Spranget/Mysusæter
  3. Kvalitetssikre og oppdatere informasjon om kulturminner i Rondane

STATUS

Det har vært noen utfordringer i startfasen av prosjektet, spesielt knyttet til dispensasjonssøknad for ny tomt for Gråhøgdbu. Også utfordrende å finne en god innfallsvinkel i forhold til Spranget/Mysusæter.

Sentrale deltakere fra prosjektet deltok på en nettverkssamling på Honne hotell og konferansesenter 15.-16. mars 2018. Samlingen var arrangert av Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter. Her kan du laste ned presentasjonen av prosjektet:

Villreinfjellet Rondane som verdiskaper

 

Morten Aas er rådgiver i Oppland fylkeskommune og prosjektleder for prosjektet. Foto: Anders Mossing

Morten Aas er rådgiver i Oppland fylkeskommune og prosjektleder for prosjektet. Foto: Anders Mossing

ORGANISERING

Prosjekteier: Oppland fylkeskommune

Prosjektledelse: Morten Aas, rådgiver Oppland fylkeskommune

Styringsgruppe: ledere for fagenhetene i Oppland fylkeskommune

Tre arbeidsgrupper (til hvert delprosjekt):

  • Flytting av DNT-hytta Gråhøgdbu til Maihaugen på Lillehammer
  • Oppfølging av mulighetsstudien for Spranget/Mysusæter
  • Kvalitetssikre og oppdatere informasjon om kulturminner i Rondane

DOKUMENTER

Søknad om prosjektmidler

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse

KONTAKTpersoner

Morten Aas (prosjektleder - permisjon frem til mandag 6. august)

Erlend Gjelsvik (svarer på spørsmål i Morten Aas' permisjon)