"villreinfjellet rondane som verdiskaper"


BAKGRUNN/MÅLSETTING

Oppland fylkeskommune har fått innvilget midler til et hovedprosjekt kalt  "Villreinfjellet Rondane som verdiskaper".

Prosjektet har som mål å øke den brede verdiskapinga i områder tilknyttet Rondane villreinområde. For Opplands del er det i Rondane man har kommet lengst i arbeidet med regional plan og oppfølging av tilhørende handlingsprogram, samt i arbeidet med besøksstrategi for nasjonalparkområdet. Planprosessene har vært tunge og det er nedlagt mye arbeid for å skape forståelse for villreinens og områdets behov, og ikke minst for å imøtekomme og balansere nasjonale villreinmål med lokalbefolkningas og næringsdrivendes ønsker og ambisjoner. Det er nå et sterkt behov for å gjennomføre planlagte tiltak. Dette er også nødvendig for å holde interessen for planen og for villreinhensynene oppe. Prosjektet er derfor geografisk avgrenset til villreinområdet Rondane.

Sentrale deltakere fra prosjektet deltok på en nettverkssamling på Honne hotell og konferansesenter 15.-16. mars 2018. Samlingen var arrangert av Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter. Her kan du laste ned presentasjonen av prosjektet:

Villreinfjellet Rondane som verdiskaper

Prosjektet har tre konkrete delprosjekter:

  1. Flytting av DNT-hytta Gråhøgdbu til Maihaugen på Lillehammer

  2. Oppfølging av mulighetsstudien for Spranget/Mysusæter

  3. Kvalitetssikre og oppdatere informasjon om kulturminner i Rondane

STATUS

I delprosjekt 1 vil ny hytte stå ferdig i løpet av 2019. Riving og flytting av gammel hytte vil skje i 2020. Her avtale med Oslo og Omegn turistforening underskrevet. Både ny plassering, samt omlegging av stier er godkjent av kommunen/-e.

I delprosjekt 2 er mulighetsstudien vedtatt i kommunestyret i 2018. I utgangspunktet hadde denne studien to alternativer. Begge inneholdt flytting av parkeringsplass på Spranget til Mysusæter, men med eller uten skyttelbussordning. Mimir har foreslått at man ser bort i fra de to alternativene, men heller utvikler området som et helhetlig reisemål, med Mysusæter som knutepunkt og infallsport, og at man gjennom ulike tiltak demper utfordringene på Spranget, men samtidig gir grunnlag for økt verdiskaping. Status i dag er at Oppland fylkeskommune som oppdragsgiver har utarbeidet prosjektmandat med Sel kommune som prosjekteier.

I delprosjekt 3 har man i 2018 gjennomført registreringer av kulturminner en rekke steder. Dette grunnlagsarbeidet har ført til:

  • oppdatering av kulturminnedatabasen Askeladden, bl.a. som utgangspunkt for formidling

  • god kunnskap om kulturminner og -miljø som kan tilrettelegges, og gjerne som del av kanaliseringstiltak

  • tilrettelegging, restaurering og utredning av enkelte spesifikke kulturminner

Les mer i statusoppdatering av 08.04.2019 her.

Morten Aas er rådgiver i Oppland fylkeskommune og prosjektleder for prosjektet. Foto: Anders Mossing

Morten Aas er rådgiver i Oppland fylkeskommune og prosjektleder for prosjektet. Foto: Anders Mossing

ORGANISERING

Prosjekteier: Oppland fylkeskommune

Prosjektledelse: Morten Aas, rådgiver Oppland fylkeskommune

Styringsgruppe: ledere for fagenhetene i Oppland fylkeskommune

Tre arbeidsgrupper (til hvert delprosjekt):

  • Flytting av DNT-hytta Gråhøgdbu til Maihaugen på Lillehammer

  • Oppfølging av mulighetsstudien for Spranget/Mysusæter

  • Kvalitetssikre og oppdatere informasjon om kulturminner i Rondane

DOKUMENTER

Søknad om prosjektmidler

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse

KONTAKTpersoner

Morten Aas (prosjektleder - permisjon frem til mandag 6. august)

Erlend Gjelsvik (svarer på spørsmål i Morten Aas' permisjon)