"velkommen til VILLREINFJELLET" / "tettere på villreinfjellet"


BAKGRUNN/MÅLSETTING

Buskerud fylkeskommune har på vegne av Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet fått innvilget midler til et forprosjekt som har fått navnet «Velkommen til villreinfjellet». Hovedmålet med forprosjektet er å identifisere og å bistå aktører som ønsker å utvikle tilbud knyttet til villrein. Forprosjektfasen går frem til desember 2018.

Målsettingen med prosjektet forøvrig er å utvikle «villreinfjellet» som begrep og gjennom det gi grunnlag for verdiskaping på og rundt Hardangervidda og Nordfjella. Verdiskapingen skal skje gjennom kunnskapsformidling og utvikling av opplevelser, enten gjennom å supplere og styrke eksisterende tilbud eller å stimulere til etablering av nye. Samtidig er det et mål om miljømessig verdiskaping ved å ivareta og forbedre livsvilkårene for villreinen. Ferdsel og tilrettelegging skal skje uten uheldig belastning på villreinen og dens leveområder. Tiltakene skal være rettet mot å tilrettelegge for å oppleve villreinfjellet ved «å se inn i det» og ved å kanalisere ferdsel utenom de mest sårbare områdene.

Nore og Uvdal kommune søkte parallelt om finansiering til et prosjekt kalt "Tettere på villreinfjellet". Søknaden ble utformet av en arbeidsgruppe bestående av representanter for Statens Naturoppsyn, Nore og Uvdal Næringsselskap, Buskerud Næringshage og Nore og Uvdal kommune. Miljødirektoratet valgte å se søknadene fra Buskerud fylkeskommune og Nore og Uvdal kommune i sammenheng, og forutsatte en samordning mellom prosjektene. Både fylkeskommunen og kommunen er positive til dette. "Tettere på villreinfjellet" anses derfor å være et delprosjekt under "Velkommen til villreinfjellet".

STATUS

Buskerud fylkeskommune fikk tildelt midler til forprosjekt for "Velkommen til villreinfjellet", forutsatt samordning med prosjektet "Tettere på villreinfjellet". Fylkeskommunen har fått på plass organisering og ledelse av arbeidet. I april og mai 2018 har de avholdt åpne informasjons- og dialogmøter rundt Hardangervidda og Nordfjella.

"Tettere på villreinfjellet" har fått på plass en egen lokal styringsgruppe og avholdt åpent møte for prosjektet 22. mars 2018 på Rødberg Hotell. De er godt i gang med arbeidet med et galleri med bilder fra Hardangervidda, samt restaurering av en dyregrav. De har også opprettet en Facebook-side, der målsettingen er at få på plass bilder og gode historier som kan brukes i konseptet videre.

Sentrale deltakere fra begge prosjektene deltok på en nettverkssamling på Honne hotell og konferansesenter 15.-16. mars 2018. Samlingen var arrangert av Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter. Her kan du laste ned presentasjoner av prosjektene:

Gro Irene Svendsen er prosjektleder for prosjektet "Tettere på villreinfjellet". Foto: Anders Mossing

Gro Irene Svendsen er prosjektleder for prosjektet "Tettere på villreinfjellet". Foto: Anders Mossing

Torill Olsson fra MIMIR er prosjektleder for prosjektet "Velkommen til villreinfjellet". Foto: MIMIR AS

Torill Olsson fra MIMIR er prosjektleder for prosjektet "Velkommen til villreinfjellet". Foto: MIMIR AS

organisering

"Velkommen til villreinfjellet"

Prosjekteier: Buskerud fylkeskommune (prosjektansvarlig Ellen Korvald)

Prosjektledelse: Torill Olsson, MIMIR AS

Styringsgruppe:

 • Steinar Berthelsen, Nordfjellarådet (leder)
 • Lars Bjaadal, Hardangerviddarådet (nestleder)
 • Bjørn Sverre Birkeland, ordfører Tinn kommune
 • Noralv Distad, ordfører Aurland kommune
 • Eli Hovd Prestegården, ordfører Nore og Uvdal kommune
 • Trygve Normann, Finse 1222
 • Elbjørg Kaupang, Haugastøl Turistsenter/Turistkontorene i Hol kommune
 • Sigmund Tveitehagen, villreinutvalget for Nordfjella
 • Even Knutsen, fylkesmannen i Buskerud
 • Endre Legræid, villreinnemnda for Hardangerviddaområdet
 • Lena Romtveit, Norsk villreinsenter Sør (observatør)

"Tettere på villreinfjellet"

Prosjekteier: Nore og Uvdal kommune

Prosjektledelse: Gro Irene Svendsen, Nore og Uvdal Næringsselskap

Styringsgruppe:

 • Eli Hovd Prestegården, ordfører Nore og Uvdal kommune (leder)
 • Lars Inge Enerstvedt, Statens Naturoppsyn
 • Gro Rudi, kommunalsjef NMK
 • Målfrid Toneiet, virksomhetsleder næring
 • Vilhelm Håvardsrud
 • Vebjørn Håvardsrud, Øvre Numedal Fjellstyre

dokumenter

Søknad om prosjektmidler "Velkommen til villreinfjellet"

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse "Velkommen til villreinfjellet"

Søknad om prosjektmidler "Tettere på villreinfjellet"

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse "Tettere på villreinfjellet"

KONTAKTpersoner

Torill Olsson (prosjektleder "Velkommen til villreinfjellet")

Gro Irene Svendsen (prosjektleder "Tettere på villreinfjellet")