"kunnskapsformidling om villrein og VILLREINFJELLET"


BAKGRUNN/MÅLSETTING

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene landskapsvernområde (SVR) har fått innvilget midler til et hovedprosjekt kalt "Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellet".

Hovedmålsettingen er å øke kunnskap og forståelse om villrein og villreinfjell, slik at arten og leveområdene ivaretas på kort og lang sikt, samt å bidra til positivitet og eierskap til villrein og villreinfjell.

Prosjektet skal drives frem gjennom fire delprosjekter og respektive tiltak:

Delprosjekt 1 - Kunnskap om villrein og villreinfjell til barn og unge

 • Skarveskolen og Ungdom og lokal heiekultur
 • Villrein, villreinfjell og kulturhistorie inn som tema i grunnskolen
 • Utarbeide undervisningsmateriell for bruk i grunnskolen
 • Utvikle et tilbud av friluftsaktiviteter - trygg ferdsel
 • Videreutvikle tilbudet om opplæringsjakt

Delprosjekt 2 - Møteplass villreinfjellet

 • Videreutvikle heieplansamlingen som arena for meningsutveksling og formidling om villrein og villreinfjell
 • I tillegg etablere lokale treffpunkt med åpne temakvelder

Delprosjekt 3 - Villrein og kulturarven

 • Kartløsning med kulturminner om villrein som tema
 • Bedre informasjon på etablerte «besøkssentre»
 • Arrangere fellesturer til utvalgte kulturminner
 • Tilrettelegging og informasjon ved villreinrelaterte kulturminner
 • Etablere og arrangere vertskapskurs og guidekurs for reiselivsvirksomheter

Delprosjekt 4 - Sti- og løypeplan - adaptiv løypeforvaltning

 • Regionvise samlinger i regi av FK – motivere og spre kunnskap
 • Tilrettelegge eksisterende kunnskap, eks. fra GPS-merkeprosjektet
 • Økonomisk støtte
 • Utvikle modeller for fleksibel preparering av skiløyper

STATUS

Styringsgruppa er konstituert, prosjektlederrollen er avklart og alle arbeidsgruppene er etablert. I forhold til de enkelte delprosjektene har man bl.a. jobbet med planlegging av heiplansamling for 2018 (delprosjekt 2) og drevet kunnskapsinnhenting og analysearbeid knyttet til sti- og løypeplaner (delprosjekt 4).

Sentrale deltakere fra prosjektet deltok på en nettverkssamling på Honne hotell og konferansesenter 15.-16. mars 2018. Samlingen var arrangert av Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter. Her kan du laste ned presentasjonen av prosjektet:

Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellet

Prosjektet har også en egen nettside. Her legges bl.a. alle møtereferater ut fortløpende.

Jørn T. Haug er prosjektleder for delprosjekt 1, 2 og 3. Foto: Anders Mossing

Jørn T. Haug er prosjektleder for delprosjekt 1, 2 og 3. Foto: Anders Mossing

ORGANISERING

Prosjekteier: Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene landskapsvernområde (SVR)

Prosjektledelse: Jørn T. Haug, verneområdeforvalter SVR (delprosjekt 1-3) og Gisle Ekse, WSP, (delprosjekt 4)

Styringsgruppe:

 • Verneområdestyret SVR, v/leder
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Villreinnemnda for Setesdalsområdet
 • Bykle kommune
 • Kvinesdal kommune
 • Reisemål Ryfylke
 • Sekretær: Norsk villreinsenter Sør, v/Marianne Singsaas

Fire tematiske arbeidsgrupper (til hvert delprosjekt):

 1. Kunnskapsformidling om villreinfjell til barn og unge
 2. Møteplass villreinfjellet
 3. Villrein og kulturarven
 4. Sti- og løypeplan - adaptiv løypeforvaltning

DOKUMENTER

Søknad om prosjektmidler

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse

KONTAKTpersoner

Jørn T. Haug (prosjektleder delprosjekt 1-3)

Gisle Ekse (prosjektleder delprosjekt 4)