"velkommen til VILLREINFJELLET" / "tettere på villreinfjellet"


BAKGRUNN/MÅLSETTING

Buskerud fylkeskommune fikk på vegne av Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet innvilget midler til et forprosjekt med navnet «Velkommen til villreinfjellet». Hovedmålet med forprosjektet var å identifisere og å bistå aktører som ønsker å utvikle tilbud knyttet til villrein.

Nore og Uvdal kommune søkte parallelt om finansiering til et prosjekt kalt "Tettere på villreinfjellet". Miljødirektoratet valgte å se søknadene fra Buskerud fylkeskommune og Nore og Uvdal kommune i sammenheng, og forutsatte en samordning mellom prosjektene. Både fylkeskommunen og kommunen var positive til dette. "Tettere på villreinfjellet" ble derfor et delprosjekt under "Velkommen til villreinfjellet".

Sentrale deltakere fra begge prosjektene deltok på en nettverkssamling på Honne hotell og konferansesenter 15.-16. mars 2018. Samlingen var arrangert av Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter. Her kan du laste ned presentasjoner av prosjektene:

STATUS

"Velkommen til villreinfjellet" og "Tettere på villreinfjellet» har gjennomført hvert sitt forprosjekt, men med god dialog underveis. Forprosjektfasen er nå avsluttet og det foreligger en sluttrapport fra hvert av forprosjektene (se “dokumenter”).

For årene 2019 - 2021 søker de ett hovedprosjekt sammen. Prosjektplanen for det nye hovedprosjektet har fått navnet "Mennesket og reinen" for også å kunne fange opp tamreinhistorien.

Det overordnede målet for hovedprosjektet som det nå søkes om midler til, er å legge til rette for bærekraftig naturbasert reiseliv- og næringsvirksomhet på Hardangervidda og i Nordfjella, gjennom å utvikle, begeistre, informere og kanalisere. Gjennom prosjektet ønsker man å kombinere destinasjons-/attraksjonsutvikling med kanalisering og avbøtende tiltak samtidig som man bygger opp en bredere forståelse for villreinens sårbarhet.

Les mer i statusoppdatering av 04.04.2019 her.

Les også “To forprosjekt søker felles hovedprosjekt for verdiskaping” (villrein.no).

Gro Irene Svendsen har vært prosjektleder for forprosjektet "Tettere på villreinfjellet". Foto: Anders Mossing

Gro Irene Svendsen har vært prosjektleder for forprosjektet "Tettere på villreinfjellet". Foto: Anders Mossing

Torill Olsson fra MIMIR har vært prosjektleder for forprosjektet "Velkommen til villreinfjellet". Foto: MIMIR AS

Torill Olsson fra MIMIR har vært prosjektleder for forprosjektet "Velkommen til villreinfjellet". Foto: MIMIR AS

organisering

Les mer om organiseringen av de avsluttede forprosjektene her.

For det nye hovedprosjektet vil organiseringen skje etter PLP med en prosjektansvarlig, prosjektleder og en styringsgruppe.

Styringsgruppen settes sammen av representanter fra de to forprosjektene ”Tettere på villreinfjellet” og ”Velkommen til Villreinfjellet” og som begge inngår hovedprosjektet.

Arbeidsgrupper opprettes ved behov. Hovedprosjektet får et nytt navn.

Prosjektlederrollen utlyses i tråd med gjeldene regler for offentlige anskaffelser.

dokumenter

Sluttrapport forprosjekt “Velkommen til villreinfjellet”

Sluttrapport forprosjekt “Tettere på villreinfjellet”

Søknad om prosjektmidler "Velkommen til villreinfjellet"

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse "Velkommen til villreinfjellet"

Søknad om prosjektmidler "Tettere på villreinfjellet"

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse "Tettere på villreinfjellet"

KONTAKTpersoner

Torill Olsson (prosjektleder "Velkommen til villreinfjellet")

Gro Irene Svendsen (prosjektleder "Tettere på villreinfjellet")