Snøhetta-Knutshø


Status sommeren 2014: 

Planprogrammet for Dovrefjellområdet (Snøhetta-Knutshø) var på høring i 2012/2013. Miljøverndepartementet vedtok planprogrammet 02.10.13.

Etter møtet i styringsgruppa 02.12.13 ble arbeidet med den regionale planen satt i gang. Det ble holdt møter i faggruppa den 28.01.14 og 22.05.14 .

I februar - april ble det avholdt møter med alle berørte kommuner, i tillegg til åpne møter i hver kommune. Det har også vært holdt møter i regionale planforum i de fire berørte fylkene, møte med DNT og lokale turistforeininger. I tillegg til andre enkeltmøter og arbeidsmøter med fylkesmannen og fylkeskommunene. Referat fra møtene er lagt ut her.

Det ble lagt fram et forslag til "Regional plan for Dovrefjellområdet" for styringsgruppa i møter 23.06.14 og 29.09.14. Høringskonferanse for planforslaget er planlagt til 13.-14. januar 2015 i Oppdal.

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. (Trykk på kartet for større utgave.) Kartarbeid: Norsk Villreinsenter

Faglige utredninger

Jordhøy, P., Strand, O.,  Sørensen, R.,, Andersen, R. og Panzacchi, M. 2012. Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde. NINA -Rapport 800. 102 s. + vedlegg.

Snøhetta og Knutshø villreinområder - 2012 - Arealbrukskart.

Sørensen, R., Ydse, H., Rusten, E., Skorem, J. 2009. Villrein og Ferdsel Seminar, Hjerkinn 21-22 oktober 2009. NVS RAPPORT 2/2009 54 s.

Strand, O., V. S. Gundersen, O., M. Panzacchi, O. Andersen, T. Falldorf, R. Andersen, B. Van Moorter, P. Jordhøy & K. Fangel. Ferdsel i villreinens leveområder. Norsk Institutt for naturforskning. NINA Rapport 551. 101 s.

Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O. & M. Panzacchi. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet – Sluttrapport. NINA Rapport 932. 70 s.

Gundersen, V., Andersen, O., Wold, L. C., Nerhoel, I., Fangel, K., Vistad, O. I. & K. R. Båtstad. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet – Del 1. Dokumentasjonsrapport fra 12 spørreundersøkelser - NINA Rapport 933. 101 s.

Gundersen, V., Nerhoel, I., Wold, L. C. & A. J. Mortensen. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet – Del 2. Fokusområder og lokaliteter- NINA Rapport 934. 133 s.

Flemsæter, F., Rønningen, K. og Holm, F.E. Dovrefjells moralske landskap. 2013. Bygdeforskning, Rapport 4/2013. 112 s.

Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013.
Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 s.

Vistad, O. I. Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter –NINA Rapport 441. 42 s. + vedlegg.

Ericsson, B., Arnesen, T & Vorkinn, M. Ringvirkninger av fritidsbebyggelse. Kunnskapsstatus. ØF-rapport nr. 3/2010.