Snøheimbussen 2017


I likhet med de fem foregående årene vil det også i 2017 gå skyttelbuss på strekningen Hjerkinn-Snøheim. Den samme vegstrekningen er i utgangspunktet stengt for sivil biltrafikk.

Skyttelbussen vil gå i perioden fredag 23. juni til og med søndag 8. oktober 2017, og ha 5 daglig avganger mellom Hjerkinnhus og Snøheim. Snøheim turisthytte er åpen i samme periode. Parkeringsplass og bussavgang er fra tunet ved Hjerkinnhus og Norsk villreinsenter på Hjerkinn. Adresse: Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn.

Billettpriser og informasjon for 2017:

Billettpris: kr 60,-/veg. Barn under 6 år: gratis. Hund: kr 30,-/veg

Dersom ikke alle pasasjerer får plass på ordinær avgang, vil bussen returnere å kjøre en ekstra tur umiddelbart. Det settes opp to busser dersom det forventes stor trafikk.

Det er parkeringsmuligheter ved bussens stoppested på Hjerkinnhus. Parkeringsavgift: 50kr/dag, betales til Hjerkinnhus.

Forhåndsmelding om større grupper gis til busselskapet: post.hedmark@tronderbilene.no eller tlf. 915 48 825.

Skyttelbussregimet er innført for å få minst mulig trafikk av biler, syklister og gående langs vegen (se avsnittet "Bakgrunn for skyttelbussregimet" lengre ned). Bussjåførene har derfor instruks om å ikke ta på eller slippe av passasjerer undervegs. (Det gjøres unntak for jegere i reinsjakta.) Det er heller ikke anledning til å ta med sykkel på bussen.

 Snøheimbussen ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn. (Foto: NVS)

Snøheimbussen ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn. (Foto: NVS)

Fylkesmannen i Oppland er forvaltningsmyndighet for Snøheimveien. På Fylkesmannens nettsider finner du mer informasjon om ferdsel på Snøheimveien og på de øvrige vegene i det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn.

 

 

 

Norsk villreinsenter fikk ansvaret for drift av "Snøheimbussen" i 2014, og fortsetter dette arbeidet fram mot 2017, da Stortinget skal ta endelig avgjørelse om hva som skal skje med Snøheimvegen.

Ferdselsrestriksjoner 2017

På grunn Forsvarets eksplosivryddinger blir det også i 2017 perioder med forbud mot ferdsel i deler av Hjerkinn skytefelt, inkludert Snøheimvegen.

Restriksjonene gjelder på hverdager i ukene fra og med uke 24 til og med uke 27, samt fra og med uke 31 til og med uke 41. Nærmere informasjon om berørte arealer og klokkeslett finnes på nettsidene til Forsvasbygg. Skyttelbussen blir ikke berørt av disse restriksjonene.

Rutetider 2017

Klikk på kartet for større versjon

Rutetabell med mer informasjon kan lastes ned her. Informasjon på norsk og engelsk.

Bussen har 5 avganger daglig, og går i hovedsak mellom Hjerkinnhus/Norsk villreinsenter og Snøheim turisthytte. På første avgang hver morgen er bussen innom Hageseter turisthytte før bussen fortsetter til Hjerkinn og Snøheim. Ved siste retur stopper bussen ved Hageseter.

 

 Rutetidene for 2017 er lik tidene for 2016.

Rutetidene for 2017 er lik tidene for 2016.

Bakgrunn for skyttelbussregimet

Snøheimvegens eksistens har fått mye oppmerksomhet både på lokalt og nasjonalt plan. I forbindelse med oppryddingen og tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt, ble det først bestemt at Snøheimvegen skulle saneres, noe som resulterte i massiv motstand. Flere initiativ førte til at det i perioden 2009-2013 ble gjennomført et stort og tverrfaglig forskningsprosjekt i Snøhetta villreinområde, som så på villrein, ferdsel og samfunnsforhold. Et av fokusområdene i prosjektet var Hjerkinn/Snøhetta-området.

Opprinnelig hadde villreinen flere og lange trekk gjennom året for å til enhver tid benytte de beste beitene. Bygging av blant annet veger, jernbane, hytter og vannmagasin har som kjent splittet opp mange av de tidligere sammenhengende beiteområdene til reinen. Villreinen i Snøhetta øst har opprettholdt et rotasjonstrekk rundt Snøhetta som en form for suboptimalt sesongtrekk. Dette fører til at reinen årlig må krysse de to mest brukte ferdselsårene i området – Snøheimvegen og en merka sti gjennom Stroplsjødalen. Flere er bekymret for at dette trekket skal reduseres og i verste fall opphøre som følge av økt ferdsel i området.

I sluttrapporten Horisont Snøhetta, fra forskningsprosjektet, konkluderer forskerne med at den beste kombinerte løsningen for folk og villrein, kan være at det kjøres skyttelbuss langs Snøheimvegen. Dette forutsetter imidlertid at annen ferdsel langs vegen blir holdt på et minimum. Ved å begrense ferdselen langs vegen, vil villreinen få større muligheter til å krysse vegen. Vi oppfordrer derfor flest mulig av de som skal innover til Snøheim/Snøhettaområdet om å ta bussen.

I perioden 2014-2017 foregår det et oppfølgende forskningsprosjekt i området, for å få et bedre grunnlag for å vurdere effektene på villreinen av et skyttelbussregime. På bakgrunn av oppdatert kunnskapsgrunnlag skal Stortinget ta endelig avgjørelse om hva som skal skje med Snøheimvegen på slutten av 2017. I mellomtiden vil det gå skyttelbuss langs Snøheimvegen i sommermånedene.