Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu


I 2006 ble det utført en forstudie for etablering av et villreinsenter på Skinnarbu, i regi av Norsk Institutt for Naturforskning. Senteret er i dag i tråd med den gjennomførte forstudien og etablert i lokalene til Hardangerviddasenteret AS (nasjonalparksenteret). Her er Norsk villreinsenter Sør (NVS Sør) samlokalisert med verneområdeforvalter for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde, daglig leder for utstillingen ved nasjonalparksenteret og ansatte i Statens Naturoppsyn. De har både oppsynspersonell og èn naturveileder på stedet. Det er gjennomført mindre ombygginger i senterets toppetasje og etablert 10 kontorplasser, slik at NVS Sør også kan tilby arbeidsplasser for prosjektstillinger, sekretariatsfunksjoner og annen relevant virksomhet som vil kunne ha fordeler av samarbeid innenfor samme fagmiljø.

 NVS Sør har sine kontorer i Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu.

NVS Sør har sine kontorer i Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu.

 Naturveileder Brita Homleid Lohne og lokalhistoriker Sigmund Holthe underviser deltakere på villreinsenterets fangst- og villreinjaktkurs. Last ned  reportasjen  (pdf) fra 2008.

Naturveileder Brita Homleid Lohne og lokalhistoriker Sigmund Holthe underviser deltakere på villreinsenterets fangst- og villreinjaktkurs. Last ned reportasjen (pdf) fra 2008.

Kartlegging/dokumentasjon

NVS Sør har gjennomført en rekke prosjekter som kartlegger villreinens arealbruk. Både i forbindelse med de regionale planprosessene for alle de nasjonale villreinområdene, men også for mindre områder. Slik prosjekter kombinerer vitenskaplige data fra forskningsmiljøene med lokale erfaringsdata. Både i forbindelse med planlegging og saksbehandling er slike kart viktige.

 

Nettverksbygging

NVS Sør har både ved oppstart og gjennom de første årene brukt mye ressurser på å presentere seg selv i ulike sammenhenger. Etterhvert har vi blitt mer og mer kjent som en seriøs kunnskapsformidler, og nettverksbyggingen har med årene gått langt utenfor de tradisjonelle "naturforvaltningskretsene".

Vi har lyktes godt med en aktiv rolle i forhold til lokal media, og gjennom diverse arrangement å være langt fremme i bevisstheten til politikere på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

 

Naturveiledning

Ved oppstart og gjennom de første årene var det to naturveilederstillinger ved senteret på Skinnarbu. I dag er dette kuttet ned til en stilling.

Gjennom samarbeidet med Statens Naturoppsyn har NVS Sør jobbet aktivt over en årrekke, spesielt med skolerettede opplegg, samt jaktkurs for ungdom mellom 15 og 18 år. Totalt når senteret årlig ut til ca. 1000 elever. Interessen fra skolesektoren har vært god og etterspørselen etter naturveiledning øker stadig.

 

Utstillinger

NVS Sør støttet Hardangervidda Nasjonalparksenter AS i arbeidet med finansiering og oppbygging av den nye natur- og villreinutstillingen ved Skinnarbu. Vi har også jobbet sammen med ulike arrangementer, som har trukket folk hit, til glede og nytte for begge parter.

 

Kursing

NVS Sør har hatt en aktiv rolle i kursvirksomhet overfor ulike forvaltningsaktører, så som de regionale villreinnemndene. Med våre brede kompetanse og sammensetning kan senteret tilby kurs og opplæring innen mange ulike fagfelt, så som bestands- og arealforvaltning.

 

LANDSLINJE

Fra høst 2015 har villreinsenteret vært aktivt inne i forbindelse med landslinja i natur- og miljøfag. Landslinja er et samarbeid mellom NVS Sør, Rjukan videregående skole, Høgskolen i Telemark og Hardangervidda Nasjonalparksenter. Norsk Villreinsenter har bl. a bidratt med 10 fulle undervisningsdager i løpet av skoleåret 2015/2016.

 

ANSATTE NVS SØR

Daglig leder: Marianne Singsaas
Fagkonsulent/webredaktør: Anders Mossing
Fagkonsulent: Lena Romtveit
Naturveileder SNO: Brita Homleid Lohne

Se Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Skinnarbu, 3660 Rjukan