SETT REIN


Databasen Sett-rein skal gjøre det enklere å kartlegge villreinens nåværende og historiske bruk av områder.

Sett-rein inneholder stedfestede observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. De eldste observasjonene som er lagt inn går helt tilbake til Snøhetta på 1900-tallet.

Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge.

Villrein på vinterbeite i Brattefjell-Vindeggen. Foto: Anders Mossing

Villrein på vinterbeite i Brattefjell-Vindeggen. Foto: Anders Mossing

åpen for alle

Lokalt feltpersonell har bidratt med nåtidsdata siden 2006 i de største områdene, og i tillegg er det er samlet historiske data. Sett-rein er en åpen base, der alle som vil kan hente data etter nærmere definerte søkekriterier.

Verktøyet skal vise villreinens bruk av områder i utvalgte deler av landet, til ulike tidsperioder og årstider og hos ulike dyrekategorier (fostringsdyr, bukkeflokker, blandaflokker osv.) Utviklingen av Sett-rein bygger på tre hovedkriterier: enkel metodikk, billig datainnsamling og langsiktig og løpende registrering av data.

bygger på tilfeldige observasjoner

I stor grad bygger Sett-rein på tilfeldige observasjoner. Det betyr at mengden og fordelingen av plott i de enkelte områder også påvirkes av hvor tett og i hvilke områder observatørene har beveget seg i. Før basen inneholder tilstrekkelig lange tidsserier, må de som bruker dataene ta hensyn til dette. Etter hvert vil slike skeivheter få redusert betydning.

Sett-rein er et verktøy for alle aktører i villreinforvaltningen, både lokalt og sentralt: forvaltere og planleggere, ulike myndigheter, rettighetshavere, forskere, organisasjoner, reiseliv og andre som har bruk for søkbare villreindata. Løsningen er utviklet i et samarbeid mellom Miljødirektoratet, ved SNO, og Artsdatabanken.

innlogging og bruk

Innlogging og søk i villreinobservasjoner

Villreinobservasjoner i kart

Vi oppfordrer alle som har gamle eller nye villreinobservasjoner om å levere til Sett-rein. Har du basisdata, som er dato, sted og anslått flokkstørrelse, er det tilstrekkelig til å legge observasjonen inn i basen.

kontaktinformasjon

Ta kontakt med regionalt fagansvarlig for villrein i Statens Naturoppsyn hvis du har villreinobservasjoner som skal legges inn:

Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, Skaulen Etnefjell og Våmur-Roan:

Reidar Johan Sandal, e-post: reidar.johan.sandal@miljodir.no, tlf: 908 77 844

Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, Hardangervidda, Norefjell-Reinsjøfjell, Oksenhalvøya, Fjellheimen, Nordfjella og Lærdal-Årdal:

Knut Nylend, e-post: knut.nylend@miljodir.no, tlf: 995 29 387

Vest-Jotunheimen, Sunnfjord, Førdefjella, Svartebotnen og Ottadalsområdet:

Esben Bø, e-post: esben.reidar.bo@miljodir.no, tlf: 957 22 733

Snøhetta, Rondane, Sølnkletten og Knutshø:

Arne J. Mortensen, e-post: arne.johannes.mortensen@miljodir.no, tlf: 480 73 752

Tolga-Østfjell og Forollhogna:

Erik Ydse, e-post: erik.ydse@miljodir.no, tlf: 480 51 578

Spørsmål om tilgang for innlogging rettes Statens Naturoppsyn ved Arne Bretten, e-post: arne.bretten@miljodir.no

Bukker på frodig sommerbeite i Norefjell-Reinsjøfjell. Foto: Anders Mossing

Bukker på frodig sommerbeite i Norefjell-Reinsjøfjell. Foto: Anders Mossing