Publikasjoner


Norsk villreinsenter har etablert en publikasjonsserie, bestående av rapporter, notater og fagfaktaark. NVS Rapport omfatter større, selvstendige og helhetlige arbeider. NVS Notat omfatter mindre arbeider, tematiske delarbeid og underveis dokumentasjon . NVS FagFakta er enkle sammenstillinger over 1-3 sider. For å lese de fleste dokumentene må du ha gratisprogrammet Adobe Reader installert.

Disse publiseres i utgangspunktet kun digitalt på www.villrein.no, men enkelte har gjennom årenes løp blitt trykket. Har du behov for en trykt utgave, kontakt Norsk villreinsenter Nord eller Norsk villreinsenter Sør for å høre om akkurat den/de publikasjonen/-e er i trykt versjon. Kilde må oppgis ved videre bruk.

NVS Rapporter

NVS Rapport 1/2009

Rapport fra seminar om fjernmålingsbasert kartlegging for overvåking av reinbeiter og fjellvegetasjon, Skinnarbu, 2.4. april 2008

NVS Rapport 2/2009

Villrein og ferdsel, seminar, Hjerkinn 21. - 22. okt. 2009

NVS Rapport 3/2010

GPS-merkeprosjektet i Setesdalsheiane. Årsmelding 2009.

NVS Rapport 4/2010

GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella. Årsmelding 2009.

NVS Rapport 5/2010

Villrein og forstyrrelser med særlig referanse til Hardangervidda

NVS Rapport 6/2010

Kartlegging av villreinens arealbruk i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei.

NVS Rapport 7/2010

Kartlegging av villreinens arealbruk på Hardangervidda

NVS Rapport 8/2011

GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella. Årsmelding 2010.

NVS Rapport 9/2011

GPS-merkeprosjektet i Setesdalsheiane. Årsmelding 2010.

NVS Rapport 10/2012

GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella. Årsmelding 2011.

NVS Rapport 11/2013

GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella. Årsmelding 2012.

NVS Rapport 12/2014

GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella. Årsmelding 2013.

NVS Rapport 14/2014

GPS-merkeprosjektet i Setesdal-Ryfylkeheiane. Årsmelding 2013.

NVS Rapport 15/2015

GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella. Årsmelding 2014.

NVS Rapport 16/2015

GPS-merkeprosjektet i Setesdal-Ryfylkeheiane. Årsmelding 2014.

NVS Rapport 17/2016

Villreinen i Norefjell-Reinsjøfjell. Kunnskapsstatus og leveområde.

NVS Rapport 18/2016

GPS-merkeprosjektet i Setesdal-Ryfylkeheiane. Årsmelding 2015.

NVS Rapport 19/2017

GPS-merkeprosjektet i Setesdal-Ryfylkeheiane. Årsmelding 2016.

NVS Rapport 20/2017

GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella. Årsmelding 2016.

NVS Rapport 21/2017

Villreinen i Brattefjell-Vindeggen. Kunnskapsstatus og arealbruk. Foreløpig prosjektrapport per oktober 2017.

NVS Rapport 22/2018

GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella. Årsmelding 2017.

NVS Rapport 23/2019

Villrein og ferdsel på Hardangervidda. Rapport fra seminar på Geilo den 25. - 26. oktober 2018.

NVS Rapport 24/2019

GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella. Årsmelding 2018.

NVS Rapport 25/2019 - kommer

GPS-merkeprosjektet i Setesdal-Ryfylkeheiane. Økonomirapport 2017 og 2018.

NVS Rapport 26/2019 - kommer

GPS-merkeprosjektet i Setesdal Austhei og Brattefjell-Vindeggen. Årsmelding 2017 og 2018.

NVS Rapport 27/2019 - kommer

Sti- og løypeplanar i villreinfjell. Rapport fra regional plansamling.

NVS Notater

NVS Notat 1/2009

Kartlegging av villreinens arealbruk på Hardangervidda

NVS Notat 2/2010

Villrein og kiting på Hardangervidda

NVS Notat 3/2010

Villrein og organisert friluftsliv på Hardangervidda - med særlig vurdering av pulkløp i februar

NVS Notat 4/2018

Villrein og nasjonal ramme for vindkraft. Kunnskapsoppdatering av villreinens arealbruk i åtte villreinområder

NVS Notat 5/2018 - kommer

NVS Notat 6/2018

Fokusområde Hardangervidda. Villreinfaglege fokusområde, innspel til rullering av regional plan for Hardangervidda 2018-2019.

NVS Notat 7/2018

Villreinkunnskap og regional plan. En gjennomgang av GPS-data i forbindelse med rullering av regional plan for Hardangervidda.

NVS Fagfakta

NVS FagFakta 1/2009

Menneskelige inngrep og villreinens arealbruk - sky rein velger uberørte arealer

NVS FagFakta 2/2010

Villreinen - et dyr godt tilpasset livet i høyfjellet

NVS FagFakta 3/2018

Hva spiser reinen?