Policy


Policy for naturveiledninga i regi av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Statens naturoppsyn (SNO) har vært førende for den utviklinga naturveilederne ved Norsk villreinsenter har lagt. Dette gjelder også definisjoner, målsetting og målgrupper. Naturveiledninga er under stadig utvikling, og presentasjonene og målgrupper som er omfattet av disse, må på ingen måte anses å være fullstendige.
 

Naturveiledning defineres slik: 

Naturveiledning er formidling av kunnskap om naturen og dens sammenhenger, i den hensikt å styrke innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet.

Naturveiledningen utføres av en person, naturveilederen, som i hovedsak gir deltagerne direkte opplevelser ute i naturen.


Målsettingen med naturveiledning er å:

  • styre forståelsen for natur, herunder biologisk mangfold, miljø og kultur
  • tydeliggjøre sammenhengen mellom natur og samfunn, gjennom å beskrive menneskets evne til å påvirke og forandre forhold i naturen
  • styrke interessen for rekreasjons- og friluftsaktiviteter
  • fremme engasjement innen natur- og kulturmiljøspørsmål
  • inspirere til en sunn og bærekraftig livsstil


Hovedmålgruppene

Sett i forhold til de politiske og administrative føringer som ligger i stortingsmeldinger om friluftsliv, naturvern og miljøvern, og de strategiske dokumenter som er utarbeidet om naturveiledning fra Direktoratet for naturforvaltning (DN)/Statens naturoppsyn (SNO), skiller det seg ut tre hovedmålgrupper: 

  • Barn, ungdom og lærere i skoleverket
  • Besøkende ved nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre
  • Lag, organisasjoner og næringsliv

Ut fra geografisk plassering og arbeidssted for naturveilederne, vil vektleggingen av målgruppene variere.