Mål med naturveiledningen


Elever/deltakere skal tilegne seg kjennskap til:

  • Norges forpliktelse til å bevare villreinen (Bernkonvensjonen)
  • villreinen og villreinens utfordringer
  • høgfjellsøkologi og verneområder
  • vår evne til å påvirke og forandre forhold i naturen
  • friluftsliv i villreinfjella
  • hvorfor villreinens leveområder må sikres
Naturveiledning1.jpg

Kunnskap og ferdigheter, tilegnet seg gjennom aktiviteter og gode opplevelser, skal bidra til forståelse for villreinens og andre dyrs behov og gi grobunn for gode holdninger. Vi ser på natur- og kulturmiljøet som en helhet.