"kunnskapsformidling om villrein og VILLREINFJELLET"


BAKGRUNN/MÅLSETTING

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiene landskapsvernområde (SVR) fikk innvilget midler til et hovedprosjekt kalt "Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell".

Hovedmålsettingen er å øke kunnskap og forståelse om villrein og villreinfjell, slik at arten og leveområdene ivaretas på kort og lang sikt, samt å bidra til positivitet og eierskap til villrein og villreinfjell.

Sentrale deltakere fra prosjektet deltok på en nettverkssamling på Honne hotell og konferansesenter 15.-16. mars 2018. Samlingen var arrangert av Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter. Her kan du laste ned presentasjonen av prosjektet:

Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellet

Prosjektet skal drives frem gjennom fire delprosjekter/arbeidsgrupper:

Delprosjekt 1 - Kunnskap om villrein og villreinfjell til barn og unge

Delprosjekt 2 - Møteplass villreinfjellet

Delprosjekt 3 - Villrein og kulturarven

Delprosjekt 4 - Sti- og løypeplan - adaptiv løypeforvaltning

STATUS

I delprosjekt 1 har det vært jobbet mye med undervisningsopplegg for bruk i ungdomsskoletrinnet. Opplegget er sålangt på to ungdomsskoler. Undervisningsopplegg i felt for ungdomsskoletrinnet skal i 2019 gjennomføres på fire skoler blant de deltagende kommunene.

Man har fastsatt opplegg for opplæringsjakt i samarbeid med Statskog, hatt dialog med leirskoler i regionen om hvordan villreinrelaterte tema kan inkluderes og gitt økonomisk støtte til “Fjellreinskulen”. Vurdering og drøfting av undervisningsmateriell for bruk i skoleverket generelt har også vært i fokus.

I delprosjekt 2 har man gjennomført seks åpne temamøter med eksterne foredragsholdere, i samarbeid med lokale aktører. Det var stort engasjement og 65-80 deltakere på hvert møte. Møtevirksomheten holder fram i 2019. Det jobbes også med et “Villreinsertifikat” etter idé fra Bykle kommune.

I delprosjekt 3 har hatt fokus på formidling av villreinrelaterte kulturminner på ulike plattformer. Seks naturlosturer blir arrangert i 2019. Her vil man nytte lokalkjente, arkeologer og historikere. Det er engasjert lokalhistorikere til å skrive den “lokale villreinhistorien”. Et annet arbeidsfelt er tilrettelegging ved villreinrelaterte kulturminner, der lokaliteter og informasjon allerede er prioritert. Det jobbes også med restaurering av kulturminner.

I juni 2019 arrangeres vertskapskurs/guidekurs for reiselivsbedrifter. Fokus er hvordan villreinrelaterte kulturminner kan brukes i reiselivssammenheng.

I delprosjekt 4 er Bykle-prosjektet “Adaptiv løypeforvaltning” innlemmet i verdiskapingsprosjektet. Prosjektet er noe forsinket pga. snøforhold og vil først komme i gang i 2020. Det ble avholdt en regional fagsamling om utarbeidelse av sti- og løypeplaner på Haukeliseter fjellstue 5-6. mars 2019, med omlag 50 deltakere. Egen seminarrapport blir utarbeidet i samarbeid med Norsk villreinsenter Sør. Framover vil det forøvrig bli jobbet med tilrettelegging av kunnskap for bruk i slike planer.

Les mer i statusoppdatering av 08.04.2019 her.

Les mer i vedlegget til rapportering til Miljødirektoratet av 08.02.19. Alt ligger til rette for stor aktivitet i regi av de fire arbeidsgruppene i 2019 og 2020.

Prosjektet har egen nettside. Her legges bl.a. alle møtereferater ut fortløpende.

Jørn T. Haug er prosjektleder for delprosjekt 1. Foto: Anders Mossing

Jørn T. Haug er prosjektleder for delprosjekt 1. Foto: Anders Mossing

ORGANISERING

Prosjekteier: Verneområdestyret for SVR

Prosjektledelse: Jørn T. Haug, SVR (delprosjekt 1), Guro Sødergren, SVR (delprosjekt 2), Alf Odden, SVR (delprosjekt 3) og Øystein Kristensen, Aust-Agder fylkeskommune (delprosjekt 4)

Styringsgruppe:

 • Bjørn Laugaland (leder), verneområdestyret SVR

 • Ørnulf Haraldstad, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 • Ola Olsbu, Aust-Agder fylkeskommune

 • Margit Smeland, villreinnemnda for Setesdalsområdet

 • Signe Sollien Haugå, Bykle kommune

 • Tor Arne Eiken, Kvinesdal kommune

 • Åshild Hus, Lysefjorden utvikling

 • Marianne Singsaas (sekretær), Norsk villreinsenter Sør

Fire tematiske arbeidsgrupper (til hvert delprosjekt):

 1. Kunnskapsformidling om villreinfjell til barn og unge

 2. Møteplass villreinfjellet

 3. Villrein og kulturarven

 4. Sti- og løypeplan - adaptiv løypeforvaltning

DOKUMENTER

Søknad om prosjektmidler

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse

KONTAKTpersoner

Jørn T. Haug (prosjektleder delprosjekt 1)

Guro Sødergren (prosjektleder delprosjekt 2)

Alf Odden (prosjektleder delprosjekt 3)

Øystein Kristensen (prosjektleder delprosjekt 4)