Kart og databaser


På denne siden vil vi ha linker til alle kart og databaser som i dag inneholder villreinrelaterte data. Norsk villreinsenter vil også bruke denne siden til å legge ut egenproduserte kart og data.

Dyreposisjoner  

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

"Dyreposisjoner" viser på kart hvor dyr med radiosendere har beveget seg. Noen dyr har sendere som automatisk rapporterer posisjoner via GSM-mobilnettet, mens andre må oppdateres manuelt. NINA har samlet denne type data siden begynnelsen av 80-tallet og “Dyreposisjoner” vil i følge NINA også bli supplert med eldre data.

GÅ TIL DYREPOSISJONER

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

GÅ TIL NATURBASE

SETT-REIN

“Sett-rein” inneholder stedfestede observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. De eldste observasjonene som er lagt inn går helt tilbake til Snøhetta på 1900-tallet. Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge.

GÅ TIL SETT-REIN

Kart og rapporter om villreinens arealbruk

Norsk villreinsenter fikk i perioden 2007-2008 i oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) å stå for en oppdatering og sammenstilling av alle tilgjengelig villreindata i våre nasjonale villreinområder. Resultatet ble faglige oppdatert kartgrunnlag med tilhørende rapporter for bruk i de regionale planprosessene. Dette gjelder områdene Hardangervidda, Nordfjella, Setesdalsheiene, Rondane-Sølnkletten, Snøhetta-Knutshø, Ottadalsområdet (nå Reinheimen-Breheimen) og Forollhogna.

I etterkant av disse prosessene har Norsk villreinsenter, på oppdrag fra Miljødirektoratet, påbegynt et liknende arbeid for de 13 andre norske villreinområdene. Norefjell-Reinsjøfjell er ferdigstilt, mens Brattefjell-Vindeggen er i sluttfasen. For områdene Blefjell, Fjellheimen, Lærdal-Årdal, Skaulen-Etnefjell, Sunnfjord, Tolga Østfjell, Vest-Jotunheimen og Våmur Roan ble en grovkartlegging fullført i september 2018 i forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft. Det er en målsetting at alle de 13 ikke-nasjonale villreinområdene skal gjennomgå en “fullskala” kartlegging innen 2021.

ALLE DISSE DATAENE LIGGER I KOLONNEN TIL HØYRE.

Eksempel på sluttprodukt etter kartlegging av villreinens arealbruk; temakart for Norefjell-Reinsjøfjell.

Eksempel på sluttprodukt etter kartlegging av villreinens arealbruk; temakart for Norefjell-Reinsjøfjell.

blefjell, fjellheimen, lærdal-årdal, skaulen-etnefjell, sunnfjord, tolga østfjell, vest-jotunheimen og våmur-roan

BRATTEFJELL-VINDEGGEN

NOREFJELL-REINSJØFJELL

Ottadalsområdet

Forollhogna

Rondane - Sølnkletten

 Hardangervidda

Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei

 Nordfjella

Snøhetta-Knutshø