Kart og databaser


På denne siden vil vi ha inngangen til alle kart og databaser som i dag inneholder villreinrelaterte data. Norsk villreinsenter vil også bruke denne siden til å legge ut egenproduserte kart og data.

 

Dyreposisjoner  

Tjenesten viser Norsk institutt for naturforsknings (NINA) og andres data over posisjoner som inngår i forskjellige telemetriprosjekter. Kartløsningen er åpen for alle, men for den vanlige bruker er posisjonene forsinket med 2 uker. I jakt- og yngletid vil en del av posisjonene være unntatt for innsyn. Kartløsningen er etablert for at alle skal kunne få mer innsikt i hvordan de viltlevende dyra våre bruker naturen.

"Dyreposisjoner" viser på kart hvor NINA naturdatas dyr med radiosendere har beveget seg. Noen dyr har sendere som automatisk rapporterer posisjoner via GSM-mobilnettet, mens andre må oppdateres manuelt. NINA har samlet denne type data siden begynnelsen av 80-tallet og Dyreposisjoner vil i følge NINA også bli supplert med eldre data.

GÅ TIL DYREPOSISJONER

 

Naturbase

Villreinens leveområder og funksjonsområder med mer finnes i dag i Naturbase innsynsløsning. Naturbase innehar, i tillegg til villreindata, andre artsdata samt en kombinasjon av relevante kartlag fra ulike leverandører.

Tips for å vise villreindata: Gå inn på fanen ”analyse”. Trykk ”ArcGIS Online/Server” under legg til data. Bla helt ned til du finner kartlaget som heter ”villrein”, og legg til. Trykk ”neste”-> ”neste” -> ”ferdig” -> ”legg til kartlag”.

GÅ TIL NATURBASE

 

SETT-REIN

Sett rein inneholder stedfestede observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. De eldste observasjonene som er lagt inn går helt tilbake til Snøhetta på 1900-tallet.

Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge.

GÅ TIL SETT-REIN

 

Kart og rapporter om villreinens arealbruk

Norsk villreinsenter fikk i perioden 2007-2008 i oppdrag fra daværende Direktoratet for naturforvaltning å stå for en oppdatering og sammenstilling av alle tilgjengelig villreindata i våre nasjonale villreinområder. Resultatet ble faglige oppdatert kartgrunnlag med tilhørende rapporter for bruk i de regionale planprosessene. Dette gjelder områdene Hardangervidda, Nordfjella, Setesdalsheiene, Rondane-Sølnkletten, Snøhetta-Knutshø, Ottadalsområdet (nå Reinheimen-Breheimen) og Forollhogna.

I etterkant av disse prosessene har Norsk villreinsenter, på oppdrag fra Miljødirektoratet, påbegynt et liknende arbeid for de 13 andre norske villreinområdene. For åtte av områdene er nå en grovkartlegging fullført.

ALLE DISSE DATAENE LIGGER I KOLONNEN TIL HØYRE.

 

Fangstminner

Det utføres i dag en betydelig jobb med å registrere gamle fangstgraver og -anlegg i de ulike villreinområdene våre. Norsk villreinsenter vil i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), Riksantikvaren, Statens naturoppsyn (SNO), fjellstyrer og andre rettighetshavere jobbe for å få alle disse registreringene inn i en felles database for på den måten å få dataene tilgjengelig for allmennheten og forvaltningen. Inntil denne databasen er på plass, vil vi her legge ut enkeltkart som er ferdigstilt i forbindelse med ulike prosjekter.

blefjell, fjellheimen, lærdal-årdal, skaulen-etnefjell, sunnfjord, tolga østfjell, vest-jotunheimen og våmur-roan

BRATTEFJELL-VINDEGGEN

 

NOREFJELL-REINSJØFJELL

 

Ottadalsområdet


Forollhogna


Rondane - Sølnkletten

 
Hardangervidda


Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei

 
Nordfjella

 

Snøhetta-Knutshø