Naturveiledning


Gjennom naturveiledning formidler vi kunnskap om naturen og dens sammenhenger. Hensikten er å styrke innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet.

Naturveiledning1.jpg

Naturveilederne ved de to villreinsentrene, Heidi, Espen og Brita, er ansatt i Statens naturoppsyn (SNO). Naturveilederne driver med informasjon, veiledning og undervisning. Fokus er rettet mot utdanningsinstitusjoner, fra grunnskoler til høyskoler og universitet. Vi kan likevel ha kurs/opplæring/veiledning for andre interesserte aktører.

For skoler byr vi på undervisningsopplegg, som vi gjerne utvikler i samarbeid med den enkelte skole. Undervisningen kan rette seg mot elever eller lærere. Oppleggene skal være godt forankret i Kunnskapsløftets læreplan, slik at dette vil kunne være et bidrag til å nå noen av kompetansemålene i planen.

Vi ønsker at elevene skal få kunnskap og ferdigheter gjennom gode, direkte opplevelser ute i naturen, der også bålet har en sentral plass. Vi kan også by på innendørs veiledning hvis det er ønskelig.

Villreinen er fjellets miljøbarometer, og villreinens tilpasning til det tøffe klimaet i fjellet gjør den ekstra spennende og interessant. Reinens biologi, bruk av områder og utfordringer er aktuelle temaer. Vi setter dette i en større sammenheng, der menneskenes levemåte og fangst av villreinen opp gjennom historien hører naturlig med.

Vi tar også gjerne temaer om andre dyr, fugler, kvartærgeologi, kulturhistorie, nasjonalparker og andre verneområder.

Dere kan komme til oss, eller vi kommer til dere. Veiledningen vår er gratis! Ta kontakt med oss!


Naturveiledere ved Norsk villreinsenter Nord, Hjerkinn på Dovre:

Heidi Ydse
heidi.ydse@miljodir.no
Tlf: 950 87 204

Espen Rusten
espen.rusten@miljodir.no
Tlf: 905 31 307


Naturveileder ved Norsk villreinsenter Sør, Skinnarbu ved Møsvann:

Brita Homleid Lohne
brita-homleid.lohne@miljodir.no
Tlf: 993 62 623

Naturveiledning2.jpg