Høyfjellsøkologi


Norge er fjellenes rike. Naturveilederne skal gi et innblikk i fjellene og det som lever der. Hvordan klarer planter å klore seg fast på karrige fjellknauser – og i tillegg blomstre, sette frø og tåle beiting? Hvordan klarer dyr og fugler å finne mat i disse områdene, vinter og sommer? Hva lever de av? Flytter de om vinteren, eller er det faktisk noen som holder ut i snødekt mark og vind?

Arne1.jpg

Her er det mye å lære, og noe av det kommer vi igjennom i løpet av tiden vi skal bruke sammen i naturveiledninga.

Opplegg og aktiviteter passer best til grunnskolens ungdomstrinn og elever i den videregående skole.

Temaer og opplegg har forankring i Kunnskapsløftets kompetansemål.

Naturveiledningen er gratis!

Tema: Høyfjellsøkosystemet

Varighet: Det er ønskelig med halv-, hel- eller to-dagers opplegg og å være i høyfjellet i forbindelse med gjennomføringen. 

Arter å ta utgangspunkt i:

  • Fjellrev

  • Villrein

  • Jerv

  • Lav

  • Rype

  • Rovfugler

Artenes tilpasninger til høyfjellet

  • Tilpasninger hos planter

  • Tilpasninger hos dyr

Klima

  • Hva skjer i høyfjellet ved klimaendringer?

For- og etterarbeid

  • Vi kan bistå med hjelp og forslag til ulike for- og etterarbeid for å øke læringsutbyttet. Ta kontakt for mer info.