"forollhogna - det hele FJELLET"


BAKGRUNN/MÅLSETTING

Nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark har fått innvilget midler til et hovedprosjekt kalt "Forollhogna - det hele fjellet". Nasjonalparkstyret var formell søker, men prosessen har vært i samarbeid med en rekke lokale og eksterne aktører.

Målet med prosjektet er å legge til rette for gode opplevelser og lokal verdiskaping med basis i en bærekraftig bruk av natur-og kulturarv. Man ønsker her å styre aktivitet til bygdene, seterdalene og til randsonene mot fjellet, og at viktige områder for villrein og andre sårbare arter og områder skjermes. Det er også viktig å tilrettelegge på en slik måte at økt ferdsel ikke kommer i konflikt med tradisjonell bruk av området til seterdrift og beitebruk. Som en del av dette er det særlig viktig å legge til rette for lokalt engasjement og samarbeid, og nettverk mellom de aktører som finnes i området. Derfor viktig å se Forollhogna –som det hele fjellet–på tvers av administrative grenser, bygder, ulike verdistatuser, ulike bruksformer og eierstruktur.

Hovedprosjektet er delt i to bolker, en tematisk og en geografisk. Den geografiske bolken har i tillegg tre delprosjekter.

1. Kunnskapsdelen - kunnskapsformidling "det hele fjellet"

2.1. Geografisk delprosjekt Fossgruva - Fosskleiva

2.2. Geografisk delprosjekt Kvikne - Soknedal

2.3. Geografisk delprosjekt Budalen

Alle delprosjektene styres av egne prosjektgrupper. Dette er et bevisst valg, både for lokal forankring og for at man skal få mest mulig midler til gjennomføring av tiltak lokalt.

STATUS

Sentrale deltakere fra prosjektet deltok på en nettverkssamling på Honne hotell og konferansesenter 15.-16. mars 2018. Samlingen var arrangert av Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter. Her kan du laste ned presentasjonen av prosjektet:

Forollhogna - det hele fjellet

 

Nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug er prosjektleder for prosjektet. Foto: Anders Mossing

Nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug er prosjektleder for prosjektet. Foto: Anders Mossing

ORGANISERING

Prosjekteier: Nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark (i samarbeid med en rekke lokale og eksterne aktører)

Prosjektledelse: Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter Forollhogna nasjonalpark

Kontaktpersoner delprosjekter:

  • 1. Kunnskapsformidling "det hele fjellet": Olav Strand / Astrid Alice Haug

  • 2.1. Fossgruva - Fosskleiva "uteskole/formidling": Sidsel K. Eggen / Atle Berg

  • 2.2. Kvikne - Soknedal "Pilgrimsled": Per Hvamstad

  • 2.3. Økt verdiskaping i Budalen: Ole Martin Svardal

DOKUMENTER

Søknad om prosjektmidler

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse

KONTAKTpersoner

Astrid Alice Haug (prosjektleder)

Eli Grete Nisja