"forollhogna - det hele FJELLET"


BAKGRUNN/MÅLSETTING

Nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark fikk innvilget midler til et hovedprosjekt kalt "Forollhogna - det hele fjellet". Nasjonalparkstyret var formell søker, men prosessen har vært i samarbeid med en rekke lokale og eksterne aktører.

Målet med prosjektet er å legge til rette for gode opplevelser og lokal verdiskaping med basis i en bærekraftig bruk av natur- og kulturarv. Man ønsker her å styre aktivitet til bygdene, seterdalene og til randsonene mot fjellet, og at viktige områder for villrein og andre sårbare arter og områder skjermes. Det er også viktig å tilrettelegge på en slik måte at økt ferdsel ikke kommer i konflikt med tradisjonell bruk av området til seterdrift og beitebruk. Som en del av dette er det særlig viktig å legge til rette for lokalt engasjement og samarbeid, og nettverk mellom de aktører som finnes i området. Derfor viktig å se Forollhogna –som det hele fjellet–på tvers av administrative grenser, bygder, ulike verdistatuser, ulike bruksformer og eierstruktur.

Hovedprosjektet er delt i to bolker, en tematisk og en geografisk. Den geografiske bolken har i tillegg tre delprosjekter.

1. Kunnskapsdelen - kunnskapsformidling "det hele fjellet"

2.1. Geografisk delprosjekt Fossgruva - Fosskleiva

2.2. Geografisk delprosjekt Kvikne - Soknedal

2.3. Geografisk delprosjekt Budalen

Alle delprosjektene styres av egne prosjektgrupper. Dette er et bevisst valg, både for lokal forankring og for at man skal få mest mulig midler til gjennomføring av tiltak lokalt.

Sentrale deltakere fra prosjektet deltok på en nettverkssamling på Honne hotell og konferansesenter 15.-16. mars 2018. Samlingen var arrangert av Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter. Her kan du laste ned presentasjonen av prosjektet:

Forollhogna - det hele fjellet

STATUS

I delprosjekt 1 er film under utarbeidelse med forventet ferdigstillelse i løpet av 2019. Under utarbeidelse er også ulike digitale fortellinger. Både film og digitale fortellinger utarbeides i samarbeid med Norsk villreinsenter Sør.

I delprosjekt 2.1 har man gjennomført en rekke befaringer, samt startet innsamling av kulturhistorisk stoff og kartlegging av kulturminner. Det er også gjort botaniske registreringer og utarbeidet skjøtselsplan og avholdt skjøtselsdag i samarbeid med barnetrinnene ved Dalsbygda skole. Det er avholdt kulturminnedag og lagt planer for temauke/temakveld i skolen i april 2019.

I delprosjekt 2.2 har man innhentet historisk kunnskap, planlagt supplerende kartlegging og hatt kontakt med en rekke samarbeidsaktører.

I delprosjekt 2.3 har man åpnet to informasjonspunkt i bygda og avholdt møter for “bygdemobilisering”. I tillegg er det etablert en turgruppe som skal kartlegge turer/turmål som kan bidra til lokal verdiskaping uten å komme i konflikt med hensynet til villrein. Det er også etablert en ny parkeringsplass til Fisktjønna og planlagt for toalett på stedet.

Les mer i statusoppdatering av 12.04.2019 her.

 

Nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug er prosjektleder for prosjektet. Foto: Anders Mossing

Nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug er prosjektleder for prosjektet. Foto: Anders Mossing

ORGANISERING

Prosjekteier: Nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark (i samarbeid med en rekke lokale og eksterne aktører)

Prosjektledelse: Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter Forollhogna nasjonalpark

Kontaktpersoner delprosjekter:

  • 1. Kunnskapsformidling "det hele fjellet": Olav Strand / Astrid Alice Haug

  • 2.1. Fossgruva - Fosskleiva "uteskole/formidling": Sidsel K. Eggen / Atle Berg

  • 2.2. Kvikne - Soknedal "Pilgrimsled": Per Hvamstad

  • 2.3. Økt verdiskaping i Budalen: Ole Martin Svardal

DOKUMENTER

Søknad om prosjektmidler

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse

KONTAKTpersoner

Astrid Alice Haug (prosjektleder)

Eli Grete Nisja

Dalsbygda barneskole på skjøtselsdag. Foto: Astrid Alice Haug

Dalsbygda barneskole på skjøtselsdag. Foto: Astrid Alice Haug