Forollhogna


Status november 2013: Regional plan for Forollhogna ble vedtatt i fylkestingene i Hedmark og Sør-Trøndelag i juni 2013.

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter (NVS)

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter (NVS)

Vedtatt plan

Regional plan for Forollhogna villreinområde 2013-2025

Plankart

 

Kunnskapsgrunnlaget

Delrapport kunnskapsgrunnlaget (pdf)

Vedlegg 1: Temakart villreinområder (pdf)
Vedlegg 2: Temakart ferdsel sommer (pdf)
Vedlegg 3: Temakart ferdsel vinter (pdf)
Vedlegg 4: Temakart fredede kulturminner (pdf)
Vedlegg 5: Temakart SEFRAK (pdf)
Vedlegg 6: Fylkesmannens statusoversikt og kunnskapsgrunnlag naturmangfold (pdf)
Vedlegg 7: Naturtyper (pdf)
Vedlegg 8: Naturtyper - kommunevis (pdf)
Vedlegg 9: Verdifulle kulturlandskap (pdf)
Vedlegg 10: Inngrepsfrie naturområder (INON) (pdf)
Vedlegg 11: Oversikt fritidsbebyggelse (pdf)

Vedtak og øvrige saksdokumenter: Hedmark fylkesting 12.06.2013, sak nummer 41/13

 

Faglige utredninger

Forollhogna villreinområde - 2010 - Arealbrukskart.

Jordhøy, P., Sørensen, R., Berge, T. A., Borgos, T., Guldvik, K. og Meli,
J. J. og Strand, O. 2010. Villreinen i Forollhogna. Status og leveområde.
NINA -Rapport 528a. 64s. + vedlegg.

Sørensen, R., Ydse, H., Rusten, E., Skorem, J. 2009. Villrein og Ferdsel Seminar, Hjerkinn 21-22 oktober 2009. NVS RAPPORT 2/2009 54 s

Strand, O., V. S. Gundersen, O., M. Panzacchi, O. Andersen, T. Falldorf, R. Andersen, B. Van Moorter, P. Jordhøy & K. Fangel. Ferdsel i villreinens leveområder. Norsk Institutt for naturforskning. NINA Rapport 551. 101 s.  

Vistad, O. I. Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter –NINA Rapport 441. 42 s. + vedlegg

Ericsson, B., Arnesen, T & Vorkinn, M. Ringvirkninger av fritidsbebyggelse. Kunnskapsstatus. ØF-rapport nr. 3/2010.