einbugga


Kartlegging - rapport

Jordhøy, P. 2008. Villrein i Rondane - Sølenkletten. Status og leveområde.

Konsekvensutredning

Nastad, A. T. og Ihlen, P. G. 2011. Einbugga kraftverk, Dovre kommune, Oppland, Miljørapport med utgreiing om biologisk mangfald.

Spikkeland, O. K. 2011. Einbugga kraftverk, Dovre kommune - ny vurdering av villreininteresser.

Forskningsrapport

Flydal, K., Jordhøy, P., Nellemann, C., Reimers, E., Strand, O. og Vistnes, I. 2002. Rapport fra REIN-prosjektet.

Bok eller bokkapittel

 

Artikkel i fagtidskrift

 

Artikkel - populærvitenskaplig

 

Konferanserapport

Kjos-Hansen, O., Gunnerød, T. B., Mellquist, P. og Dammerud, O. 1980. Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag og diskusjoner ved symposiet 15. - 17. april 1980.

Upublisert arbeid

 

Rettsdokument

 

Etterundersøkelse - rapport

 

Litteraturstudie

Reimers, E. 1986. REIN og menneskelig aktivitet. NVE Kraft og miljø nr. 12.

Saksutgreiing

Rondane og Sølnkletten villreinnemnd. 2013. Saksutgreiing; Søknad om kraftutbygging i Einbugga, Dovre kommune.