AURLANDSVASSDRAGET

Tilhørende magasin er Viddalsvatn, Nedre Millomvatn, Adamsvatn, Vesterdalstjern, Svartavatn, Store Kreklevatn, Store Vargevatn, Katlavatn, Reppvatn, Veslebotnvatnet og Nyhellervatn.


Kartlegging - rapport

Fylkesmannen i Buskerud. 1986. Inngrep og forstyrrelser i Buskeruds villreinområder.

Konsekvensutredning

 

Forskningsrapport

Flydal, K., Jordhøy, P., Nellemann, C., Reimers, E., Strand, O. og Vistnes, I. 2002. Rapport fra REIN-prosjektet.

Bok eller bokkapittel

 

Artikkel i fagtidskrift

 

Artikkel - populærvitenskaplig

 

Konferanserapport

Kjos-Hansen, O., Gunnerød, T. B., Mellquist, P. og Dammerud, O. 1980. Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag og diskusjoner ved symposiet 15. - 17. april 1980.

upublisert arbeid

 

Rettsdokument

 

Etterundersøkelse - rapport

Knudsen, P. A. 1989. Nordfjella villreinområde; Aurlandsreguleringens innvirkning på villreinens habitatbruk og skader på jakten.

Litteraturstudie

Reimers, E. 1986. REIN og menneskelig aktivitet. NVE Kraft og miljø nr. 12.

Saksutgreiing