7. trinn


Forankring i Kunnskapsløftets læreplan
mål etter 7. trinn

Mål i læreplanen – eleven skal kunne

Forskerspiren

 • trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier
 • publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy

Mangfold i naturen

 • beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematiskisk
 • fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske

Geografi

 • lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovedtrekk i sitt eget fylke, nabofylkene, dei samiske bosettingsområdene, Noreg, Europa og andre verdensdeler
 • registrere og ordne spor etter istida på heimstaden og forklare hva istida hadde å si for danning av landskap og hele landet
 • forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetning og levemåte

Samfunnskunnskap

 • gjøre greie for en aktuell konflikt og drøfte forslag til løsning
 • redegjøre for hovedtrekk ved samiskesamfunn i dag

Friluftsliv

 • orientere seg ved hjelp av kart og kompass i kjent terreng
 • praktisere noen aktiviteter med røtter i samisk tradisjon 

Mat og helse

 • lage samisk mat og gjøre greie for noen trekk ved samisk matkultur lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs Matematikk
 • planlegge og samle inn data i samband med observasjoner, spørreundersøkelser og eksperiment

Villreinsenterets temaer/aktiviteter

 • delta i forskningsprosjekt ved å samle inn data og registrere digitalt
 • presentere resultater på www.villrein.no
 • samtale om villreinens livssyklus
 • fortelle om reinen
 • argumentere for forsvarlig framferd i naturen
 • hvorfor har vi nasjonalparker og andre verneområder
 • gjengi myter, sagn og eventyr knyttet til mennesker og dyr
 • beskrive forholdene rundt de første menneskene som kom til landet vårt etter istida og tilknytning til villreinen
 • fortelle om samene og sentrale trekk ved kulturen
 • vandring i skog og mark
 • praktisere lassokasting
 • lage mat, basert på samisk kultur, over bålet
 • delta i forskningsprosjekt ved å samle inn data og registrere digitalt 
Arne1.jpg