7. trinn


Forankring i Kunnskapsløftets læreplan
mål etter 7. trinn

Mål i læreplanen – eleven skal kunne

Forskerspiren

 • samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater

 • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid

 • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon

Mangfold i naturen

 • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene

 • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

 • fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig

Geografi

 • bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte temakart og digitale karttenester og plassere nabokommunane, fylka i Noreg, dei tradisjonelle samiske områda og dei største landa i verda på kart

 • registrere og tolke spor etter istida på heimstaden og forklare kva istida hadde å seie for danning av landskap og heile landet

 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis

Samfunnskunnskap

 • gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i dag

 • presentere ein aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løysing

Friluftsliv

 • orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng

 • vere med i ulike friluftslivsaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte vêrtilhøve

 • praktisere nokre aktivitetar med røter i samisk tradisjon

Mat og helse

 • lage samisk mat og gjøre greie for noen trekk ved samisk matkultur lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs

 • lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs

Matematikk

 • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment

Villreinsenterets temaer/aktiviteter

 • delta i forskningsprosjekt ved å samle inn data og registrere digitalt

 • samtale om villreinens livssyklus

 • fortelle om reinen

 • argumentere for forsvarlig framferd i naturen

 • hvorfor har vi nasjonalparker og andre verneområder

 • gjengi myter, sagn og eventyr knyttet til mennesker og dyr

 • beskrive forholdene rundt de første menneskene som kom til landet vårt etter istida og tilknytning til villreinen

 • fortelle om samene og sentrale trekk ved kulturen

 • vandring i skog og mark

 • skyting med pil og bue

 • praktisere lassokasting

 • lage mat, basert på samisk kultur, over bålet

Her gås det manngard i leting etter kulturminner. Foto: Rebecca Nedregotten Strand.

Her gås det manngard i leting etter kulturminner.
Foto: Rebecca Nedregotten Strand.