4. trinn


Forankring i Kunnskapsløftets læreplan
mål etter 4. trinn

Mål i læreplanen – eleven skal kunne

Forskerspiren

 • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert

 Mangfold i naturen (bærekraftig utvikling)

 • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter

 • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger

 • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen

Historie

 • samtale om korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar og fantasere om dei første menneska som kom til landet etter istida

 • beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte fram til kristninga av samane

 • beskrive hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen og gjere greie for korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og Norden

Aktivitet i ulike bevegelsesmiljø

 • leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra

 • utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfolding og organiserte aktivitetar

Mat og helse

 • beskrive samisk mattradisjon og korleis mattradisjonar har samanheng med natur og levevis

Matematikk

 • samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling

Villreinsenterets temaer/aktiviteter

 • delta i forskningsprosjekt ved å samle inn data og registrere digitalt

 • samtale om villreinens livssyklus

 • fortelle om reinen

 • argumentere for forsvarlig framferd i naturen

 • hvorfor har vi nasjonalparker og andre verneområder

 • gjengi myter, sagn og eventyr knyttet til mennesker og dyr

 • beskrive forholdene rundt de første menneskene som kom til landet vårt etter istida og tilknytning til villreinen

 • fortelle om samene og sentrale trekk ved kulturen

 • vandring i skog og mark

 • skyting med pil og bue

 • praktisere lassokasting

 • lage mat, basert på samisk kultur, over bålet

 • delta i forskningsprosjekt ved å samle inn data og registrere digitalt

Bueskyting er en populær aktivitet. Foto: Rebecca Nedregotten Strand.

Bueskyting er en populær aktivitet.
Foto: Rebecca Nedregotten Strand.