4. trinn


Forankring i Kunnskapsløftets læreplan
mål etter 4. trinn

Mål i læreplanen – eleven skal kunne

Forskerspiren

 • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter

 Mangfold i naturen (bærekraftig utvikling)

 • samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er
 • argumentere for forsvarlig framferd i naturen

Historie

 • gjengi myter, sagn og eventyr med historisk innhold
 • beskrive hvordan steinalderfolk levde som jegere ved å fantasere rundt de første menneskene som kom til landet vårt etter istida
 • fortelle om samane, urfolket i Norge, og om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samene fram til vikingtida

Aktivitet i ulike bevegelsesmiljø

 • bruke grunnleggende bevegelser i varierte miljø og i tilrettelagte aktiviteter
 • være med i aktiviteter som utfordrer hele sanseapparatet og koordinasjonen

Mat og helse

 • beskrive samisk mattradisjon og hvordan mattradisjoner har sammenheng med natur og levevis

Matematikk

 • planlegge og samle inn data i samband med observasjoner, spørreundersøkelser og eksperiment

Villreinsenterets temaer/aktiviteter

 • delta i forskningsprosjekt ved å samle inn data og registrere digitalt
 • presentere resultater på www.villrein.no
 • samtale om villreinens livssyklus
 • fortelle om reinen
 • argumentere for forsvarlig framferd i naturen
 • hvorfor har vi nasjonalparker og andre verneområder
 • gjengi myter, sagn og eventyr knyttet til mennesker og dyr
 • beskrive forholdene rundt de første menneskene som kom til landet vårt etter istida og tilknytning til villreinen
 • fortelle om samene og sentrale trekk ved kulturen
 • vandring i skog og mark
 • praktisere lassokasting
 • lage mat, basert på samisk kultur, over bålet
 • delta i forskningsprosjekt ved å samle inn data og registrere digitalt 
Arne1.jpg