10. trinn


Forankring i Kunnskapsløftets læreplan
mål etter 10. trinn

Mål i læreplanen – eleven skal kunne

Forskerspiren

 • skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler
 • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning
 • mangfold i naturen (bærekraftig utvikling)
 • gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene
 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen

Geografi

 • lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og karttegnbeskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
 • forklare hvordan mennesker gjør nytte av naturgrunnlaget
 • vurdere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet og konflikter det kan skape lokalt og globalt
 • drøfte premisser for en bærekraftig utvikling

Samfunnskunnskap

 • finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meininger og fakta, formulere argument og drøfte spørsmålene

Friluftsliv

 • praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng

Matematikk

 • gjennomføre undersøkelser og bruke databaser til å søke etter og analysere statistiske data og vise kildekritikik

Villreinsenterets temaer/aktiviteter

 • Loggskriving ved: Feltarbeid knyttet til planter og lav i villreinens leveområder
 • publisere/ presentere på www.villrein.no 
 • diskutere hvorfor forskning, publisering og informasjon er viktig
 • undersøke/få oversikt over villreinens økosystem
 • observere menneskelig aktivitet i villreinområdet
 • rollespill - innta ulike roller med ulike syn på påvirkning, foreslå tiltak fra sitt rolleståsted
 • vise konkret og formidle hvordan samer utnytter ressurser i naturen
 • gjennomgang og bruk av kart ved vandring ute i naturen
 • gjøre elevene kjent med digitale kart
 • bevisstgjøring på natur- og kulturlandskapet i villreinfjella
 • drøfte hvilke trusler villreinen har og hvilke motsetninger/konflikter kan dette føre til lokalt og globalt
 • drøfte hvorfor villreinstammen er vernet og hvordan stammen bør tas vare på i framtida  finne fram til og presentere aktuelle spørsmål knyttet til villreinen
 • gjøre klart hvordan en kan skaffe faktakunnskap om villreinen, dens vandringer og bruk av leveområde
 • ut og vandre i villreinfjella
 • ulike måter å orientere seg på i fjellet
 • bruk av kart og kompass
 • ta inn GPS-målinger fra villrein, analysere og diskutere målingene, bruke www.dyreposisjoner.no

 

Arne1.jpg