10. trinn


Forankring i Kunnskapsløftets læreplan
mål etter 10. trinn

Mål i læreplanen – eleven skal kunne

Forskerspiren

 • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport

 • innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk

 • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

Mangfold i naturen

 • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene

 • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene

 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

 • gi varierte eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen

Geografi

 • lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn

 • utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet

 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling

 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

Samfunnskunnskap

 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning

 • gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn

Friluftsliv

 • orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjere greie for andre måtar å orientere seg på

Matematikk

 • gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk

Villreinsenterets temaer/aktiviteter

 • Loggskriving ved f.eks. feltarbeid knyttet til planter og lav i villreinens leveområder

 • diskutere hvorfor forskning, publisering og informasjon er viktig

 • undersøke/få oversikt over villreinens økosystem

 • observere menneskelig aktivitet i villreinområdet

 • rollespill - innta ulike roller med ulike syn på påvirkning, foreslå tiltak fra sitt rolleståsted

 • vise konkret og formidle hvordan samer utnytter ressurser i naturen

 • gjennomgang og bruk av kart ved vandring ute i naturen

 • gjøre elevene kjent med digitale kart

 • bevisstgjøring på natur- og kulturlandskapet i villreinfjella

 • drøfte hvilke trusler villreinen har og hvilke motsetninger/konflikter kan dette føre til lokalt og globalt

 • drøfte hvorfor villreinstammen er vernet og hvordan stammen bør tas vare på i framtida

 • finne fram til og presentere aktuelle spørsmål knyttet til villreinen

 • gjøre klart hvordan en kan skaffe faktakunnskap om villreinen, dens vandringer og bruk av leveområde

 • ut og vandre i villreinfjella

 • skyting med pil og bue

 • ulike måter å orientere seg på i fjellet

 • bruk av kart og kompass

 • ta inn GPS-målinger fra ulike dyrearter, analysere og diskutere målingene, bruke www.dyreposisjoner.no

 

6.jpeg